នៅលើផ្លូវនៃ ALLPACK

ALLPACK គឺការតាំងពិព័រណ៍ធំបំផុតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទទួលបានជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ Qingdao SONGBEN កញ្ចប់ AG បាន ING យន្តការ CO ។ , LTD នឹងចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ ALLPACK នៅទីក្រុងហ្សាការតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 20 ខែតុលាតុលាឆ្នាំនេះ។ និង ស្តង់  ទេ។ គឺ AE023 ។ យើងបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះយាងមកវិញរបស់អ្នក។

111


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: សីហា 03-2018