അല്ല്പച്ക് മാർഗ്ഗത്തിൽ

അല്ല്പച്ക് എല്ലാ വർഷവും അവശ്യരേഖകളും ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പോ, ആണ്. കിംഗ്ഡമ് സൊന്ഗ്ബെന് പായ്ക്ക് എജി ഐ.എൻ.ജി മെഷീനറി കോ., ലിമിറ്റഡ് അല്ല്പച്ക് പ്രദർശനത്തിൽ ജക്കാർത്ത ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ൽ ഒക്ടോബർ 17 മുതൽ ഒക്ടോബർ 20 വരെ ഈ വർഷം പങ്കെടുക്കും. എന്നാൽ ബൂത്ത്  ഇല്ല. അഎ൦൨൩ ആണ്. ഞങ്ങൾ ഊഷ്മളമായി നിങ്ങളുടെ ചൊമിന്ഗ്സ് സ്വാഗതം.

111


പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-൦൩-൨൦൧൮