යන්ත්ර

2144
4214211
IMG_5193
IMG_5192
1121
123
4214
3213

SONGBEN මැෂිනරි කම්පැණි, ඇසිරීම. ලිමිටඩ්, ඇසුරුම් යන්ත්ර නිෂ්පාදනය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරයි. ගුණාත්මක සහතික කර ඇත ලෙස සංරචක, ආනයනය කර ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, micros මෝටර් පැනසොනික් අයත් OMRON සහ සර්වෝ අයිති මාරු. තවද, පෙර වඩා ඇසිරීම ක්රියාවලිය පහසු හැකි බව බොහෝ දියුණු සැලසුම් ඇත. මෙම ද්විත්ව සිරස් මුද්රාව නිර්මාණය නිෂ්පාදන වැඩි වායු රෝධනය කර මුද්රා කරනු ඇත.

ඔබ අපේ නිෂ්පාදන ගැන දැන ගැනීමට කැමති නම්, කරුණාකර අප අමතන්න.