අපගේ නව වෙබ් අඩවිය වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

යුනයිටඩ් SONGBEN සැකසීමේ යන්ත්ර සමාගම නව නිල වෙබ් අඩවිය. ලිමිටඩ්, නිල වශයෙන් ධාවනය කර තිබේ. අපගේ නිෂ්පාදන සඳහා සවිස්තරාත්මක තොරතුරු යාවත්කාලීන කරන ඇත. අපේ හවුල්කරුවන් හා මිතුරන් මේ වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. අපි අවංකවම ඔබගේ අදහස් වනු ඇත.

නව ඩොමේන් නාමය: http://www.cnsongben.com

නව ඊ-තැපැල: songben@cnsongben.com

IMG_5288


පශ්චාත් කාලය: අගෝස්තු-16-2018